CORE PROJECTS

เรามุ่งเน้นการศึกษา, องค์กรวิสาหกิจและการพัฒนาภาวะผู้นำ เราสร้างจุดแข็งของผู้คนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น เราเชื่อในการลงทุนระยะยาวและมุ่งมั่นสนับสนุนบุคคล, ครอบครัวและชุมชนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ได้ระบุไว้

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจกรรม, โปรแกรม, กระบวนการและทรัพยากรที่สามารถรักษาไว้ได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีเรา เรามุ่งเน้นการศึกษา, องค์กรวิสาหกิจและการพัฒนาความเป็นผู้นำ เราสร้างจุดแข็งของผู้คนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น เราเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวและมุ่งมั่นสนับสนุนบุคคล, ครอบครัวและชุมชนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ได้ระบุไว้